Tulips.gr

Αλυσίδα αξίας για τις ελληνικές τουλίπες

Μεθοδολογία

Στην Ενότητα Εργασίας 1 (ΕΕ1) προσδιορίζονται οι περιοχές όπου αυτοφύονται αυτόχθονες και εγκλιματισμένες τουλίπες (Tulipa spp.) στην Ελλάδα, ώστε να οργανωθούν βοτανικές αποστολές συλλογής (με χρήση ειδικής άδειας) αρχικού πολλαπλασιαστικού υλικού, δειγμάτων φύλλων και εδάφους. Η ΕΕ1 περιλαμβάνει επίσης τη διαδικασία επίσπευσης διαδικασιών με διάθεση αρχικού φυτικού υλικού από την ήδη υπάρχουσα τράπεζα γενετικού υλικού και τις μητρικές φυτείες του ΙΓΒΦΠ, προκειμένου να περιοριστούν οι αναγκαίες συλλογές υλικού από το φυσικό περιβάλλον και να εξοικονομηθεί χρόνος και κόστος. Το αρχικό πολλαπλασιαστικό υλικό που θα συλλεχθεί (βολβοί, βολβίδια και ζωντανά φυτά), θα διατηρηθεί εκτός τόπου στις ειδικές εγκαταστάσεις του ΒΒΚΚ και ΤΓΥ του ΙΓΒΦΠ (υψόμετρο 0 και 650 m) για εγκλιματισμό και θα αναπολλαπλασιαστεί με διάφορους τρόπους, ώστε να δημιουργηθούν μητρικά φυτά για τα 15 είδη τουλίπας.

Στην ενότητα ΕΕ2 γίνονται συμπληρωματικές βοτανικές αποστολές (τα Tulipa spp. έχουν εποχική εμφάνιση), αναλύονται τα δείγματα εδάφους για μακρο- και μικροστοιχεία και χαρακτηριστικά-ιδιότητες και γίνεται απομόνωση μυκόρριζων, με μέτρηση μυκορριζικού αποικισμού στο μικροσκόπιο και μοριακή ταυτοποίηση. Ένα γενετικό δενδρόγραμμα θα δημιουργηθεί με όλες τις αλληλουχίες DNA που θα προκύψουν για να υπολογιστεί η μεταξύ τους γενετική συγγένεια και η συσχέτισή τους με τα είδη ή/και περιοχή προέλευσης. Επίσης θα αναλυθούν δείγματα φύλλων με φυλλοδιαγνωστική και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν στην επιλογή υποστρωμάτων και σχημάτων θρέψης. Φυτικά δείγματα από κάθε είδος τουλίπας θα εξεταστούν με ταξινομικό προσδιορισμό και θα χαρακτηρισθούν γενετικά με μοριακούς δείκτες. Οι νουκλεοτιδικές αλληλουχίες θα αναλυθούν και θα κατατεθούν στην παγκόσμια τράπεζα γενετικών δεδομένων (GenBank) για απόκτηση ειδικών κωδικών (Accession numbers) για κάθε είδος, ενώ θα χρησιμοποιηθούν επίσης για δημιουργία γενετικών δενδρογραμμάτων συγγένειας μεταξύ των ειδών. Τα παραπάνω παρέχουν τεκμηρίωση-χαρακτηρισμό στο πολλαπλασιαστικό υλικό (ΕΕ2) και διευκολύνουν τις επόμενες ΕΕ.

Για τα είδη τουλίπας που θα προσαρμοστούν και θα διατηρηθούν επιτυχώς στο ΙΓΒΦΠ, θα αναπτυχθούν ειδικά πρωτόκολλα αγενούς αναπαραγωγής τους (ΕΕ3), σε συνεργασία με την εταιρεία ΘΕΑ, με σκευάσματα λίπανσης ακριβείας της εταιρείας ΘΕΟ. Για απειλούμενα είδη (ή αν δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν αποτελεσματικά πρωτόκολλα αναπαραγωγής με συμβατικούς τρόπους), θα γίνει προσπάθεια in vitro αναπαραγωγής τους.

Με βάση τα ειδικά πρωτόκολλα αναπαραγωγής που θα αναπτυχθούν πιλοτικά στο ΙΓΒΦΠ, θα παραχθεί μαζικά επαρκές φυτικό υλικό για 5 είδη (200-500 βολβίδια / είδος) για εγκατάσταση πιλοτικών καλλιεργειών σε αγρό, ειδικά διαμορφωμένα παρτέρια ή/και θερμοκήπια (ΙΓΒΦΠ και ΘΕΑ).

Για τα 5 επιλεγμένα είδη, θα γίνει εφαρμογή λιπάνσεων ακριβείας (διαφυλλικά ή από εδάφους), σε σχήματα θρέψης από οργανικά φυτικά εκχυλίσματα ειδικής σύστασης της ΘΕΟ με αμινοξέα, σάκχαρα, σύμπλοκα βιταμινών Β, άζωτο (όχι νιτρικά, νιτρώδη και αμμωνιακά ιόντα), οργανικό ασβέστιο και εναλλακτικές μορφές ανόργανου χαλκού και θα γίνουν συγκρίσεις τους με συμβατικά αγροχημικά λιπάσματα. Μετρήσεις φωτοσυνθετικών παραμέτρων θα γίνουν από το ΙΓΒΦΠ, ενώ μετρήσεις ανάπτυξης και μετρήσεις απορρόφησης και συγκέντρωσης μακρο- και μικροστοιχείων σε φυτικά μέρη και στην ριζόσφαιρα θα γίνονται από την ομάδα ΓΑΠΘ, κατά τη διάρκεια των βασικών σταδίων ανάπτυξης των φυτών (ΕΕ3).

Στην ΕΕ2 και ΕΕ3 θα γίνουν αναλύσεις των εδαφών των επιλεγμένων φυτών από τη ΓΑΠΘ με σκοπό την προσομοίωσή τους με εμπορικά διαθέσιμα μέσα και θα αξιοποιηθεί η πρότερη εμπειρία του ΙΓΒΦΠ στην διατήρηση-αναπαραγωγή-καλλιέργεια ειδών τουλίπας. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων θα επιτρέψει τη διαμόρφωση πρωτοκόλλων ορθής πρακτικής. Τα ειδικά πρωτόκολλα αναπαραγωγής και τα πρωτόκολλα ορθής πρακτικής, καλλιέργειας και λίπανσης ακριβείας για τα 5 επιλεγμένα είδη θα παραδοθούν στην εταιρεία ΘΕΑ, ώστε αυτά να καλλιεργηθούν πιλοτικά υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη του ΙΓΒΦΠ.

Στην ΕΕ4 θα γίνουν στο ΓΠΘ μεταχειρίσεις μετασυλλεκτικής των δρεπτών ανθέων τουλίπας και θα μελετηθεί η επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων (φωτισμός, θερμοκρασία, σχετική υγρασία) στη διάρκεια ζωής τους ως κομμένα λουλούδια. Με βάση τα αποτελέσματα που θα ληφθούν θα δημιουργηθεί πρωτόκολλο μετασυλλεκτικής μεταχείρισης δρεπτών ανθέων τουλίπας που θα μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής τους στο βάζο κι επομένως θα αυξάνει την εμπορική τους αξία και τη δυνατότητα χρήσης τους ως καλλωπιστικά.

Στη διάρκεια του προγράμματος θα δημιουργηθούν συνθήκες αειφορικής διαχείρισης των ελληνικών ειδών τουλίπας και θα δοθεί η δυνατότητα να εισέλθουν στην αγορά 5 νέα προϊόντα ελληνικής τουλίπας. Τέλος η διάχυση των αποτελεσμάτων (ΕΕ5) θα γίνει με τη δημιουργία ιστοσελίδας, δημοσίευση των αποτελεσμάτων έρευνας σε ένα εκλαϊκευμένο περιοδικό, δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, όπως επίσης και δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές (SCI).

Εγγραφή στο newsletter

εάν θέλετε να είστε ενημερωμένοι για όλα τα τελευταία νέα μας κάντε εγγραφή