Tulips.gr

Αλυσίδα αξίας για τις ελληνικές τουλίπες

Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα TULIPS.GR εισάγει μια καινοτόμο δράση έρευνας για όλες τις τουλίπες που υπάρχουν στη χώρα μας (αυτόχθονες και εγκλιματισμένες), αφού μέχρι σήμερα δεν αξιοποιούνται με αειφορικό τρόπο και δεν υπάρχουν εμπορικές καλλιέργειες (μόνο εισαγόμενα είδη και υβρίδια τουλίπας). Το έργο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αναμένεται να αποτελέσει μια διεθνώς καλή πρακτική αειφορικής αξιοποίησης σπάνιων-απειλούμενων ή/και ενδημικών φυτογενετικών πόρων, σε ένα γνωστό καλλωπιστικό είδος (τουλίπα) με παγκόσμια ανθοκομική-οικονομική αξία και υψηλή ζήτηση. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν τη συλλογή όλων των αυτόχθονων ειδών τουλίπας της Ελλάδας και διατήρησή τους στην Τράπεζα Γενετικού Υλικού και Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων του ΙΓΒΦΠ, ΕΛΓΟ-Δήμητρα, ανάπτυξη πρωτοκόλλων αναπαραγωγής (με συμβατικές και βιοτεχνολογικές μεθόδους), καλλιέργειας και μετασυλλεκτικής κομμένων ανθέων, ταξινομική και μοριακή ταυτοποίηση όλων των ειδών και διερεύνηση φυσικών μυκορριζών της ριζόσφαιρας ανά είδος.

Τα πρωτόκολλα αναπαραγωγής και καλλιέργειας που θα αναπτυχθούν, θα εφαρμόζουν λιπάνσεις ακριβείας χρησιμοποιώντας τα υγρά οργανικά λιπάσματα της εταιρείας ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ. Τα λιπάσματα αυτά συμβάλλουν στη μείωση εισροών, του κόστους παραγωγής αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος, στοχεύοντας: (α) βελτιωμένη θρέψη φυτών μόνο με οργανική διαφυλλική λίπανση ακριβείας, χωρίς να μολύνεται το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα από συμβατικά ανόργανα αγροχημικά λιπάσματα, (β) αζωτούχο λίπανση ακριβείας, χωρίς επιβάρυνση του εδάφους από νιτρικά, νιτρώδη και αμμωνιακά ιόντα, (γ) καλύτερη φυτοϋγεία και ανθεκτικότητα φυτικού υλικού σε εχθρούς και ασθένειες.

Η συνεργαζόμενη εταιρεία ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΑΘΗΝΑ, έχοντας εξειδικευμένα πρωτόκολλα αναπαραγωγής και θρέψης, θα επωφεληθεί γιατί θα προωθήσει πρώτη τα νεοεισερχόμενα είδη ελληνικών αυτόχθονων ειδών τουλίπας τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, ενώ σε βάθος χρόνου θα βοηθηθούν οι φυτωριούχοι, παραγωγοί και καλλιεργητές που θα ασχοληθούν με τα νεοεισερχόμενα είδη ελληνικής τουλίπας με υψηλή προστιθέμενη αξία. H υλοποίηση του έργου TULIPS.GR αναμένεται να επιφέρει:

• Συμβολή στην προστασία των αυτοφυών πληθυσμών από ανεξέλεγκτες εποχικές υπερσυλλογές,
• Αειφορική αξιοποίηση της ελληνικής βιοποικιλότητας με ευρεία καλλιέργεια των αυτόχθονων ειδών τουλίπας στον πρωτογενή τομέα,
• Σωστική διατήρηση των αυτόχθονων ειδών ελληνικής τουλίπας στο ΒΒΚΚ, ΤΓΥ και εργαστήρια ιστοκαλλιέργειας του ΙΓΒΦΠ του ΕΛΓΟ-Δήμητρα,
• Γενετική ταυτοποίηση των ελληνικών ειδών τουλίπας, εισαγωγή αλληλουχιών τους DNA στην παγκόσμια τράπεζα γενετικών δεδομένων, προσδιορισμός βαθμού συγγενείας με άλλα είδη και δυνατότητα μοριακής ιχνηλασιμότητας για τον προσδιορισμό χώρας προέλευσης και είδους,
• Δημιουργία πολλαπλασιαστικού υλικού με διαπιστευμένους κλώνους υψηλής ποιότητας, με τεκμηρίωση ταυτότητας και προέλευσης για όλες τις αυτόχθονες ελληνικές τουλίπες,
• Δυνατότητα ανεύρεσης νέων ειδών μυκορριζών από το φυσικό περιβάλλον των αυτόχθονων ειδών τουλίπας, με δυνατότητα να συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της καλλιέργειας της τουλίπας παγκοσμίως.
• Δημιουργία 5 πρωτοκόλλων μαζικής αναπαραγωγής με συμβατές μεθόδους και 2 πρωτόκολλα με βιοτεχνολογικές (in vitro) σε νεοεισερχόμενα είδη τουλίπας,
• Εμπορική διάθεση τεκμηριωμένου elite πολλαπλασιαστικού υλικού προς φυτωριούχους και παραγωγούς για καλλιέργειά τους ως νέα ελληνικά ανθοκομικά είδη,
• Δημιουργία 5 πρωτοκόλλων ορθών πρακτικών καλλιέργειας χαμηλών εισροών, με λιπάνσεις ακριβείας για 2 καλλιεργητικά συστήματα (αγρός, θερμοκήπιο),
• Δημιουργία πρωτοκόλλου μετασυλλεκτικών μεταχειρίσεων για 5 είδη ελληνικής τουλίπας,
• Δημιουργία επιπρόσθετης αξίας για 5 επιλεγμένα είδη τουλίπας (ανάπτυξη ελληνικής ανθοκομίας με καλλιέργεια από επαγγελματίες ανθοπαραγωγούς),
• Παραγωγή νέων ανθοκομικών ειδών με δυνατότητα εξαγωγής και δυνατότητα μείωσης εισαγόμενων ανθέων με υψηλό αποτύπωμα άνθρακα.
• Νέες δυνατότητες ανθοκομικών συνθέσεων και χρήση τους τόσο στην ανθοδετική όσο και στην κηποτεχνία – αρχιτεκτονική τοπίου.

Οι «ελληνικές τουλίπες» ως αντικείμενο του ερευνητικού έργου είναι από τη φύση του ένα εξαγώγιμο εμπορικό προϊόν, όπου θα συμβάλει άμεσα στην οικονομία της χώρας μας, δημιουργώντας για πρώτη φορά εξαγωγές και ταυτόχρονα μειώνοντας τις εισαγωγές σε ξενικές τουλίπες. Τα αποτελέσματα του έργου θα συντελέσουν σημαντικά στην οικονομική και εμπορική ανάπτυξη των δύο εταιρειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η συμμετοχή της εταιρείας Θερμοκήπια Αθηνά θα επεκτείνει την γκάμα των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά, με νέα ανθοκομικά προϊόντα που έχουν διαπίστευση ταυτότητας και πολλαπλή τεκμηρίωση (προέλευσης, παραγωγικής διαδικασίας και γενετικού προφίλ), ως ανθόφυτα στην κηποτεχνία-αρχιτεκτονική τοπίου ή/και ως δρεπτά είδη. Επειδή τα είδη αυτά δε διατίθενται στην αγορά, η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να τα προωθήσει συνδυαστικά ως πακέτο («μοναδικές ελληνικές τουλίπες») τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η εταιρεία Θερμοκήπια Αθηνά μπορεί να γίνει το σημείο αναφοράς που θα διαθέτει τεκμηριωμένο και αειφορικά παραγόμενο πολλαπλασιαστικό υλικό από αυτόχθονες «ελληνικές τουλίπες» σε όλο τον κόσμο. Επειδή οι τουλίπες είναι από τα πλέον γνωστά καλλωπιστικά φυτά στο καταναλωτικό κοινό, εκτιμάται ότι δεν θα απαιτηθεί μεγάλος χρόνος εισόδου τους στην αγορά. Η προώθηση θα ξεκινήσει πρώτα από την εγχώρια αγορά και εν συνεχεία θα επεκταθεί στην ευρωπαϊκή αγορά ως μια ιδιαίτερη κατηγορία «νέων ειδών τουλίπας», και θα απευθύνεται αρχικά σε νέους εξειδικευμένους αγοραστές που αναζητούν και προτιμούν νέα και ασυνήθιστα ανθοκομικά προϊόντα.

Μέσω του έργου, η εταιρεία ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ θα εφαρμόσει τα προϊόντα της σε καλλιεργητικά πρωτόκολλα θρέψης για πρώτη φορά στην αναπαραγωγή και καλλιέργεια τουλίπας, με προοπτική προώθησης των προϊόντων της στο εξωτερικό (Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία κ.ά.), σε χώρες πέραν όσων ήδη εξάγει η εταιρεία (Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Βόρεια Μακεδονία και Σρι Λάνκα). Η εταιρεία προσδοκεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον κι από άλλες χώρες, μέσω ενός δυναμικού πρωτοκόλλου λίπανσης σε ευρείες καλλιέργειες και συστήματα αναπαραγωγής ειδών τουλίπας του εξωτερικού.

Οι εταιρείες που θα συμμετέχουν στο έργο είναι και οι δύο υγιής, με αύξηση των πωλήσεών τους την τελευταία πενταετία. Η εταιρεία ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ εκτιμά ότι θα επέλθει αύξηση των πωλήσεών της με αυτό το έργο. Η εταιρεία Θερμοκήπια Αθηνά εκτιμά άνοδο των πωλήσεών της με την εισαγωγή ενός νέου πακέτου νεοεισερχόμενων ανθοκομικών ειδών («ελληνικές τουλίπες») με ολοκληρωμένα πρωτόκολλα αναπαραγωγής και καλλιέργειας. Επίσης, στο πλαίσιο του έργου η εταιρεία παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών φυτών Αθηνά, θα συνδεθεί με την εταιρεία παραγωγής υγρών οργανικών λιπασμάτων ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ, με σκοπό την από κοινού ανάπτυξη και αναπροσαρμογή των καλλιεργητικών πρωτοκόλλων θρέψης και αναπαραγωγής των υπαρχόντων ανθοκομικών ειδών.
Τέλος, η ανάπτυξη ενός μοντέλου εμπορικότητας νέων ανθοκομικών ειδών από σπάνια-απειλούμενα ενδημικά είδη τουλίπας με υψηλή προστιθέμενη αξία, αναμένεται να οδηγήσει τις εταιρείες σε συμπράξεις με ερευνητικούς φορείς. Με τον τρόπο αυτό, οι εταιρείες αναμένεται να αναπτυχθούν περισσότερο προς την έρευνα σχετικά με τα προϊόντα που παράγουν ή/και εμπορεύονται και να διαμορφώσουν μια νέα καινοτόμο επιχειρηματική στρατηγική.

Εγγραφή στο newsletter

εάν θέλετε να είστε ενημερωμένοι για όλα τα τελευταία νέα μας κάντε εγγραφή